“D.G.A.S.P.C Sector 6” afiliata la “mafia transpartinica” … de partid si de stat si de oricine

“D.G.A.S.P.C Sector 6” afiliata la “mafia transpartinica” … de partid si de stat si de oricine

Se intampla nu de mult cand “tanarul fotbalist” cum e poreclit in DGASPC Sector 6 … Marius Lacatus, era membru PNL, el urma sa fuga si evident sa minta, spunand ca e o victima a sistemului ticalosit al “tariceanului” ( amintim; corpul de control al Guvernului Romaniei condus de seful sau de partid el insusi Tariceanu, a facut prima ancheta …).
…. “Fostul secretar de stat de la Protectia Copilului Bogdan Panait si doi fosti subalterni au fost declarati responsabili de Curtea de conturi pentru un prejudiciu de 1,3 milioane de lei din bani publici, in urma unui contract de construire a patru case pentru copii cu handicap in parteneriat cu un ONG.
Suma totala imputata fostului secretar de stat Bogdan Panait si fostilor angajati Dumitru Leulescu si Marius Lacatus este de 1.296.820 de lei, potrivit raportului de control al Curtii de conturi a Romaniei. Prejudiciul a fost produs in urma incheierii unui parteneriat intre ANPDC, condusa de Bogdan Panait, si organizatia nonguvernamentala “Pentru Copiii Nostri” (PCN), locul unde Panait a lucrat anterior accederii sale in functia publica. In urma parteneriatului, PCN urma sa ridice, in Peris, Ilfov, un complex format din patru case de tip familial pentru primirea a 36 de copii cu handicap sever din centrele de profil ilfovene care devenisera majori. parteneriatul a fost incheiat in 11 septembrie 2006 si prevedea ca lucrarile sa fie terminate la finele anului respectiv. ANPDC ar fi trebuit sa suporte 90 la suta din costurile proiectului de constructie si amenajare a celor patru case, iar organizatia nonguvernamentala zece procente. Totusi, conform raportului de control al Curtii de conturi, desi au fost cheltuite aproape 1,3 miloane de lei din contributia de circa 1,65 de milioane ce revenea ANPDC, doar 20 la suta din ce ar fi trebuit construit a fost realizat, edificiile incepute zacand in paragina si fara a fi conservate in vreun fel”.

Marius Lacatus, invadeaza DGASPC Sector 6 si continua “opera”, evident prin colaborare (ca sa nu spunem constituire de grup infractional) cu alti complici ce aveau functiile de decizie respective.
Iata ce constata Curtea de Conturi si …ulterior Parchetul D.N.A trimite spre cercetare, spre alti colegi, cazul “fotbalistul”:

April 4, 2010 · Leave a Comment · Edit This

R O M Â N I A

C U R T E A D E C O N T U R I

SERVICIUL COMUNICARE, IMAGINE

ŞI RELAŢII PUBLICE

Str. Lev Tolstoi nr.22-24 Sector 1 Bucureşti

Tel.: +40. 21.307.87.20 Fax: +40. 21.307.87.25 http://www.rcc.ro

În atenţia domnului Cristian Butaru

Nr. 96/10.12 .2009

Bucureşti

Stimate domn,

Urmare cererii dumneavoastră prin care solicitaţi informaţii privind controalele efectuate la DGASPC Sector 6, Bucureşti, în perioada 2007 – 2009, vă comunicăm că, potrivit Programului annual de control şi audit pe anii 2007 şi 2008 nu a fost prevăzută spre a fi verificată entitatea menţionată, în continuare prezentându-vă sinteza principalelor constatări reţinute în urma efectuării auditului financiar al contului de execuţie şi a bilanţului contabil încheiate la 31.12.2008 de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti.

În urma auditului efectuat în perioada iunie – iulie 2009, Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti a constatat abateri de la legalitate şi regularitate care însă nu au determinat producerea de prejudicii, după cum urmează:

1. 1. În ceea ce priveşte nestabilirea şi neevidenţierea distinct în contabilitate a

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

Din verificare, s-a constatat că instituţia auditată nu a înregistrat în evidenţa contabilă, în contul 103 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrative” bunurile care aparţin domeniului public, aşa cum sunt precizate prin Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

În conformitate cu prevederile HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale (pct. 1 lit. c) instituţia avea obligaţia de a înregistra în contabilitate bunurile care alcătuiesc domeniul public distinct faţă de cele care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale.

În concluzie, în balanţa de verificare a conturilor sintetice şi în bilanţul contabil încheiate la 31.12.2008 nu se regăseşte contul 103, fapt ce confirmă că unitatea nu a departajat bunurile din domeniul public de cele aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale şi nu a dispus măsurile legale privind evidenţierea distinctă în contabilitate a acestora.

1. 2. În ceea ce priveşte nerespectarea prevederilor legale referitoare la

stabilirea şi înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea

Din verificarea efectuată, a rezultat că DGASPC Sector 6 a stabilit şi evidenţiat, în mod eronat, începând cu data de 01.01.2004 cheltuieli cu amortizarea, în valoare de 734.805 lei, pentru un număr de 4 active fixe corporale – clădiri care aparţin domeniului public al unităţilor administrative- teritoriale.

Astfel, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, din domeniul public al oraşelor şi al municipiilor fac parte, printre altele, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local, primăria precum şi instituţiile publice de interes local.

În conformitate cu prevederile art. 9 din O.G. nr. 81/28.03.2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituţiilor publice, bunurile care aparţin domeniului public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale inclusiv investiţiile efectuate la acestea nu se supun amortizării.

Astfel, s-a constatat că unitatea a calculat, în mod eronat, amortizarea şi a inclus lunar pe cheltuieli valoarea acesteia, în sumă totală de 734.805 lei, aferentă unui număr de 4 clădiri înregistrate în debitul contului 212 “Construcţii” şi care fac parte din patrimoniul public al unităţii administrativ-teritoriale.

Consecinţa economico-financiară a acestei abateri o reprezintă supradimensionarea cheltuielilor înscrise în contul de execuţie bugetară cu valoarea amortizării calculată şi inclusă în rulajele conturilor 2812 “Amortizări privind activele fixe corporale “ şi 6812 “Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere”.

Înregistrarea eronată a cheltuielilor în contabilitate a avut implicaţii

asupra realităţii situaţiilor financiare, care nu conţin date reale şi nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei financiare.

1. 3. Cu privire la legalitatea efectuării unor lucrări de investiţii din credite

bugetare aprobate pentru cheltuieli materiale şi modul de decontare al acestora

Din verificarea efectuată a rezultat că în anul 2008 DGASPC Sector 6 a

efectuat lucrări în sumă totală de 7.368.818 lei, inclusiv TVA, pentru recompartimentarea, amenajarea şi modernizarea Căminului de bătrâni “Sf. Nectarie”, contravaloarea acestora reprezentând, de fapt, cheltuieli de natura investiţiilor efectuate din credite bugetare aprobate pentru Titlul II “Bunuri şi servicii” – art. Bugetar 20.02. “Reparaţii curente” fapt ce contravine prevederilor H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru a documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Astfel, pentru executarea acestor lucrări, instituţia auditată a perfectat cu SC

TFT INVEST SRL acordul cadru nr. 25.787/27.12.2007, în baza căruia au fost încheiate 4 contracte subsecvente, în valoare totală de 7.734.988 lei, faţă de care instituţia a achitat suma de 7.734.915 lei.

Obiectul contractelor l-a constituit executarea unor lucrări pentru schimbarea destinaţiei clădirii situate în b-dul Uverturii nr. 81, din cămin pentru copii în cămin pentru bătrâni.

Instituţia a înregistrat plăţile efectuate pentru aceste lucrări, la Titlul II “Bunuri şi servicii” – art. Bugetar 20.02 “Reparaţii curente” deşi acestea reprezintă lucrări de natura modernizării, deoarece, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 909/1997, (pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994), au avut ca efect schimbarea destinaţiei clădirii şi sporirea gradului de confort şi ambient, majorând astfel valoarea de intrare a acesteia.

Menţionăm că, aceste lucrări de reparaţii curente au fost executate în baza proiectului tehnic, prevăzut în lista de investiţii aprobată pentru anul 2007 şi achitate din alocaţii bugetare cu această destinaţie, ceea ce confirmă faptul că reparaţiile curente reprezintă, de fapt investiţii.

Lucrările de modernizare executate la imobilul în care funcţionează Căminul de bătâni “Sf. Nectarie”, trebuiau prevăzute distinct în lista de investiţii aprobată pentru anul 2008, suportate din fonduri cu aceasta destinaţie, şi înregistrate în evidenţa contabilă în contul 212 “Construcţii”.

Consecinţa economico-financiară a acestei abateri constă în faptul că bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară întocmite la 31.12.2008 nu reflectă realitatea cu suma totală de 7.368.818 lei, întrucât instituţia nu a înregistrat în evidenţa contabilă în contul 212 “Construcţii”, analitic distinct, valoarea lucrărilor de modernizare executate, iar din punct de vedere al execuţiei bugetare aceasta a fost evidenţiată în mod eronat la articolul bugetar 20.02 “Reparaţii curente” în loc de titlul X, “Active nefinanciare” – Cheltuieli de capital”.

1. 4. Referitor la organizarea şi conducerea evidenţei operative şi contabile a

bunurilor primite din donaţii şi sponsorizări

Din verificarea celor 26 contracte de sponsorizare/donaţie, în valoare totală

de 182.995 lei încheiate în anul 2008 a rezultat că, în cazul a 5 contracte nu au fost respectate prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 994/1994 (privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea acesteia) şi Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Abaterile de la prevederile legale menţionate anterior au constat în:

– neînscrierea valorii sponsorizării în cazul unui număr de 2 contracte şi

lipsa facturilor fiscale pentru achiziţia bunurilor primite;

– neîntocmirea notelor de intrare recepţie pentru bunurile primate cu titlu

de sponsorizare şi lipsa facturilor fiscale pentru achiziţia bunurilor primite, în cazul unui număr de 3 contracte;

– în cazul unui număr de 2 contracte de sponsorizare nu au fost prezentate,

de către sponsor, facturile fiscale pentru achiziţia bunurilor nu au fost

întocmite note de intrare recepţie, iar bunurile nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă;

– neînregistrarea în evidenţa contabilă a unor bunuri primite cu titlu gratuit de la persoane fizice şi juridice şi neîncheierea contractelor de sponsorizare/donaţie aferente.

În concluzie, echipa de audit a constatat că, la nivelul instituţiei, evidenţele

tehnico-operativă şi contabilă a bunurilor primite din sponsorizări au fost organizate în mod necorespunzător şi au avut drept consecinţă economico-financiară reflectarea unor date nereale prezentate în situaţiile financiare întocmite la 31.12.2008.

Cu stimă,

Liliana Popa

Referent

==================================================

Iisus i-a raspuns: “Daca am vorbit rau, dovedeste ca este rau, iar daca am vorbit bine, de ce Ma bati?” (In. 18, 19-23).

In conformitate cu; „convocator” pentru cercetare disciplinara prealabila in baza: „Dispozitia nr.887/03.11.2009”, ca urmare a adresei nr. D/22154/02.11.2009

Catre DGASPC Sector 6:

Subsemnatul profesor, antrenor Cristian Butaru, angajat al DGASPC Sector 6 Bucuresti, DPC, Centrul de Zi Cotroceni, avand in vedere dorinta dvs., expresa de a ma judeca in Saptamana Mare in special in Sfanta zi de Miercurea Mare – facuta pe coridorul asezamantului Sfantul Nectarie la examenul pentru promovare – va aduc acest raspuns:

“Adevarat, adevarat zic voua: Cel care primeste pe cel pe care-l voi trimite Eu, pe Mine Ma primeste; iar cel ce Ma primeste pe Mine primeste pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” (In 13, 20)

„Deci infricosatoare este crima vanzatorului, care dispretuieste si pe Dumnezeu-Tatal prin necredinta fata de Fiul. Fiindca, daca ar fi primit si cinstit pe Fiul, supunan-du-I ca Domnului cugetarea sincera, adica daca ar fi marturisit pe Fiul ca Dumnezeu din Dumnezeu cu o credinta neindoielnica, netrebnicul si-ar fi ridicat iubirea fata de El mai presus de gandurile urate si socotesc ca n-ar fi ajuns vanzator. Cugetam ca ar fi fost mai bine pentru el nici sa nu existe”.

Acest “scaun de judecata” nu are nici o valoare legala sau morala pentru mine, in plus persoanele abilitate, ar trebui sa isi decline competenta si aceasta din mai multe puncte de vedere; legale, morale si de ordin religios (ce mie imi apartin).

Legal iata opinia mea … si aici sant mai multe aspecte:

1. 1. – in conformitate cu spiritul si litera Regulamentului Intern al DGASPC, trebuia sa fiu cercetat de catre o Comisie, ai carei membrii trebuiau sa fie persoane cunoscute si sa pot aduce acte catre secretarul acesteia. Ideea ca aceste aspecte sant valabile doar pentru functionarii publici, constitue o discriminare, in sens negative evident. Am scris in acest sens un memoriu-raspuns la care pana astazi nu am primit raspuns.

1. 2. – Ordonanta nr.78/P/2010 a Procurorului Sef de Serviciu si al Procurorului Iuliana Crisan din cadrul Ministerului Public, Parchetul dpl ICCJ, Directia Nationala Anticoruptie, Serviciul Teritorial Bcuresti (Operator de date nr.4472) arata ca numitii; Marius Lacatus, Gorunescu Nicolae, Manea Remus, Draghici Marius ( si ulterior complicii) vor fi cercetati pentru savarsirea faptelor conform art. 246 si 249 Cod Penal; la baza stand plangerea facuta de subsemnatul Cristian Butaru. Pentru acest motiv, este normal si legal ca “cercetarea prealabila” sa aibe loc, dupa efectuarea cercetarii penale si a unui verdict dat de Onorata Instanta, singura institutie care poate afirma daca e vorba de un delict penal sau nu (in conformitate cu deciziile Curtii Constitutionale a Republicii Romania si a normelor U.E.).

– Numitul Marius Lacatus, asa cum presa vremii o atesta, este un personaj cunoscut ca avand o personalitate complexa si un deficit de imagine, dublat de probleme de ordin penal. Se stie ca este anchetat pentru infractiuni savarsite tot in cadrul sistemului de protectie sociala. Citez Agentia MEDIAFAX: “Fostul secretar de stat de la Protecţia Copilului Bogdan Panait şi doi foşti subalterni au fost declaraţi responsabili de Curtea de Conturi pentru un prejudiciu de 1,3 milioane de lei din bani publici, în urma unui contract de construire a patru case pentru copii cu handicap în parteneriat cu un ONG….. Suma totală imputată fostului secretar de stat Bogdan Panait şi foştilor angajaţi Dumitru Leulescu şi Marius Lăcătuş este de 1.296.820 de lei, potrivit raportului de control al Curţii de Conturi a României obţinut de MEDIAFAX.”.

3. – Deasemnea impreuna cu numitul Nicolae Gorunescu a savarsit si alte fapte ce contravin legilor in vigoare si catalogate ca si fapte penale. In plus ambii (directorul Marius Lacatus si Nicolae Gorunescu) sant responsabili de faptul ca NICIODATA nu au raspuns la memoriile si sesizarile subsemnatului, motiv pentru care de azi inainte astept raspunsurile prin Curtea de Contencios Administrativ.

4. – In ceea ce priveste conflictul in sine si sesizarile respective, sant niste calomnii ordinare si ca dovada se contrazic un ape alta. La cea mai simpla citire se observa aceasta. Spusele mele sant rupte din context, in fapt sant niste observatii la niste glume obscene ce se faceau in serviciu, usa catre sala unde erau minorii fiind deschisa. A atrage atentia asupra acestor fapte si a explica cuiva ca legea morala ne impiedica sa facem asa ceva sau alte fapte si daca am dori asta si apoi sa fii chemat la ancheta administrativa, ce vizeaza in mod clar desfacerea contractului de munca, este déjà aberant In cadrul DGASPCS Sector 6, constat ca aceste practici imortale sant permise, mai ales „unora”.

5. – Aceasta cercetare are in fapt la baza „scrierea” numitului Nicolae Gorunescu care face vorbire ca subsemnatul am savarsit mai multe abateri de-a lungul timpului si semneaza aceasta, desi eu nu am avut niciodata nici macar o mustrare verbala de cand sant in DGASPC Sector 6 si in plus am avut calificative de foarte bine. In schimb, am fost discriminat in sensul ca am fost SINGURUL care nu am primit ore suplimentare in decurs de doi ani de zile, restul colegilor marindu-si salariile cu aceste pomeni – statele de plata atesta acestea. Reaua credinta este atestata si de faptul ca la plangere este atasat si memoriul lui Anca Horvat mai vechi de 6 luni de zile, ca efectul sa fie sigur. A citit cineva „memoriul cratita” (???) al respectivei ?? Demn de Stan si Bran … din pacate DGASPC nu e un serviciu umoristic. I-a analizat cineva activitatea de om razbunator si turnator de serviciu ???

Acest memoriu a fost prezentat pentru ca sa se faca aceasta cercetare prealabila si apoi mi-ati explicat ca e nul. Doresc ca acest memoriu sa ramana la dosarul cauzei, ca o proba pentru instanta.

6. – In timp ce in DGASPC Sector 6, se fac anchete pentru scandaluri de tip „pasarica 2009”, subsemnatul am fost victima atacului unei bande de golani, in zona Mall Plazza (exista plangere la Sectia de Politie si sesizare la 112, inclusiv certificat medico-legal) si asta pentru ca nu se face o cartografiere a cartierelor, ci se sta la serviciu in birouri la discutii, cafele si piguleli colegiale.

„Aceasta este situatia” ca sa parafrazam un clasic in viata ….

7. – In timp ce Primaria Capitalei si Primaria Sector 6, imi raspundeau ca am dreptul sa fiu ajutat sa imi termin Masteratul in Comunicare Europeana Interculturala si Interreligioasa, la Universitatea Bucuresti, catedra UNESCO; DGASPC Sector 6, imi raspundea ca este criza mondiala, in schimb „oamenii directiei” au obtinut aceste sume si salarii pe masura ce schema de servicii si sefi se servicii, unii cu salarii aiuritoare este incarcata la maximum. In plus, trecand de „salariile nesimtite” bani sant pentru investitii de ordinul a cate 80 de miliarde de lei vechi … dar pentru a ajuta legal un angajat … ultimul pe „ramura de productie”… nenembru de gasca, nu exista. De ce sefii de centre au putut urma masterate? De ce o parte din sefii de servicii au avut salariii duble fata de altii, la modul 80 milioane lei vechi pe luna si pentru directori de 100 si peste 100 milioane lei pe luna???

Pentru acestia exista aprobari si posibilitati ???

Exista proiecte dubioase, nelegale, care sant bugetate de la Consiliul Local Sector 6, dar unul singur propus de subsemnatul si acela fara bani, de ce nu se poate aproba ???

La proiectul „Scoala parintilor” Mafteiu Doina, premiata in a coordona acest proiect psot-turnarea mea, a respins ideea de a participa si eu la acesta … atata timp cat „ea” il coordoneaza … de ce?

Exista angajati care au lucrat simultan in 2-3 DGASPC-uri !!!! Cum au realizat prezenta multipla si simultana ? Sant angajati care au lucrat la particulari in timpul orelor de program si sant tolerati si … iubiti si premiati si primesc ore suplimentare, ei de ce nu fac obiectul cercetarilor prealabile ??? Ii pot lesne numi si o voi face; legal !

Exista categorisiri de genul „noi” si „sclavii” sau cetateni de mana a doua sau a treia ?

Nu mai discutam de monitorizarea cazului celebru Andrei Emanuel Butaru … cat profesionalism …nici azi la 2 ani dupa divort, nu cunosc domiciliul la care locuieste si azi avem dovezi ca situatia fiului meu o ia razna.

Am deranjat „clubul ateist” condus de dl. Nicolae Gorunescu pentru ca am dorit sa predau Religie si norme de morala cresitina sau Educatie Civica …sau sport …sau arte martiale sau …

Am deranjat si ca exist in DGASPC Sector 6 si nu cumva sa cer sa particip la proiectele „interesante” ale directiei, caci nu fac parte din gasca.

Am fost mereu denigrat, s-au facut mereu incercari de intimidare a mea, presiuni psihologice si am fost discriminat, in diverse moduri, pentru a fi determinat sa plec din acest serviciu, in schimb, niciodata un proiect sau sesizare a mea nu a fost luata in calcul, nu mai vorbim de prime, ore suplimentare etc, etc. Nu am fost ruda sau prietenul cui trebuia, este clar si dovedibil azi.

Va asigur ca de azi inainte, nu mai permit nici un pas in contra demnitatii mele sau a familiei mele si ca cei vinovati vor plati dupa lege.

A nu se uita ca Dumnezeu e drept si Dreptatea Sa, e Dreptate in Veac.

Inainte de a semna acest material, in acesta Saptamana a Patimilor Mantuitorului nostru Iisus Hristos, va amintesc spusele Papei Ioan Paul II : „Nu va temeti …caci numai Unul poate ucide sufletul si trupul …deci, NU VA TEMETI” – eu urmez acest indemn si ….nu ma tem – si …” caiti-va si pocaiti-va, caci clipa judecatii este aproape”.

Cu stima,

Profesor, antrenor Cristian Butaru

“Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. ” Matei 24:35, Luca 21;33

PS. Nu am discutat aici de “salariile nesimtite” de peste 100 milioane de lei vechi si schema de organizare a DGASPC Sector 6, care este in fapt o schema dubla si salarii bizare …Unii din sefi au unele salarii, altii altele.

Advertisements

2 responses to ““D.G.A.S.P.C Sector 6” afiliata la “mafia transpartinica” … de partid si de stat si de oricine

  1. Interesant. Credeam, pana la un punct ca sunt singurul care am ceva impotriva DGASPC a sectorului 6.
    Greseala lor, in cazul meu era ca au incercat sa arunce “praf in ochi” unui coleg al lor ce lucra la un ONG pe vremea aceea, coleg care isi cunoaste profesia si nu a putut fii vrajit…

  2. Nu merge sa vinzi castraveti gradinarului!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s